Uvođenje jasnijih uvjeta za dobivanje ovlasti za projektiranje i izvođenje građevinskih radova, dnevnika rada, ali i licencije za fizičke osobe samo su neke od odrednica nove federalne uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, piše Večernji list BiH.

Uredbom se preciziraju uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obvezne dokumentacije na gradilištu te sudionici u izgradnji građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje/uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, uvjeti za izdavanje i oduzimanje ovlasti pravnim i fizičkim osobama, registar ovlasti izdanih pravnim i fizičkim osobama, nadzor i kaznene odredbe.

- Primjenom postojeće uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju pokazalo se u praksi kako ima određene tehničke nedostatke, da nije usuglašena sa stvarnim stanjem na terenu, kao ni normama i propisima koji reguliraju ovu oblast - navode iz Vlade te objašnjavaju kako su važećom uredbom nejasno i neodređeno definirani uvjeti za dobivanje ovlasti za projektiranje i izvođenje radova, a što se ovom uredbom precizira.

Uvjeti

Novim se odredbama podnositeljima zahtjeva olakšavaju uvjeti za pribavljanje određenih vrsta ovlasti s obzirom na to da je dosadašnja praksa pokazala kako je određene uvjete bilo vrlo teško ispuniti (npr. ovlasti iz područja zaštite nacionalnih spomenika). Također, uvode se licencije za fizičke osobe, a što je praksa u zemljama okruženja, kao i u zemljama Europske unije. Pravnoj osobi za izradu investicijsko-tehničke dokumentacije i stručni nadzor za građevine i zahvate u oblasti visokogradnje i/ili niskogradnje iz nadležnosti FBiH može se izdati ovlast za izradu arhitektonskog projekta, konstruktivnog projekta za visokogradnju, konstruktivnog projekta za niskogradnju, hidrotehničkog projekta, geotehničkog projekta, građevinskog projekta prometnica, prometnog projekta, projekta elektrotehnike, strojarskog projekta, projekta zaštite od požara, kao i projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnog spomenika.

Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje poslova izrade investicijsko-tehničke dokumentacije jedne faze projekta i stručnog nadzora iz nadležnosti FBiH ako zapošljava najmanje dvije osobe iste struke s ovlastima za fizičke osobe. Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje poslova izrade investicijsko-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora za dvije i/ili više faza projekata iz nadležnosti FBiH ako zapošljava dvije ili više osoba različite struke s odlukom o ovlasti za fizičke osobe.

Također, uvjet za izradu investicijsko-tehničke dokumentacije je i zapošljavanje jednog diplomiranog inženjera geologije visoke stručne spreme (VSS) ili minimalno 240 ECTS bodova II. ciklusa visokog obrazovanja s tri godine radnog iskustva od dana stjecanja diplome i položenim stručnim ispitom te jednu osobu s odlukom o ovlasti za fizičke osobe iz oblasti geotehnike.

Zapošljavanja

Kada je pak riječ o izradi investicijsko-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora na zaštiti, konzervaciji i rehabilitaciji nacionalnih spomenika, uvjet je da pravna osoba ima minimalno jednu osobu s ovlasti za fizičke osobe za arhitektonsku fazu, jednu osobu s ovlasti za fizičke osobe za konstruktivnu fazu visokogradnje - konzervatora, restauratora, arheologa ili povjesničara umjetnosti s radnim iskustvom u struci od minimalno pet godina kojega angažira ugovorom na razdoblje minimalno u trajanju važenja ovlasti.

Pravnoj osobi, u skladu s ovom uredbom, za izvođenje i stručni nadzor građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti FBiH može se izdati ovlast za pripremne radove, građevinske radove visokogradnje, građevinske radove niskogradnje, zanatsko-završne radove, geotehnička istraživanja i ispitivanja na terenu, hidrotehničke radove, kao i radove elektrotehnike.

Kada je riječ o uvjetima za izdavanje ovlasti izvođaču radova za izvođenje građevina i zahvata u prostoru, uvjeti su najmanje šest osoba (arhitektonske, građevinske, elektrotehničke, strojarske struke) koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine, najmanje osam osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe iz oblasti građenja, najmanje deset osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se ovlast izdaje, najmanje dvadeset osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja, najmanje šest osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok