Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno Tajnik Jedinstvenog tijela uprave jedan izvršitelj na mandat od pet godina.

Tajnik Jedinstvenog tijela uprave sukladno ovlastima iz članka 15. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, između ostaloga, pomaže gradonačelniku u rukovođenju Tijelom uprave Grada Livna.

Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu Agencija za državnu službu FBiH, Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10, Ulica Gabrijela Jurkića 2, 80101 Livno s naznakom «Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno s pozivom na br. 14-30-8-18/22.

Kompletan tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok