Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH, organizira se aktivnost „Tjedni sudske nagodbe“.

Razdoblje implementacije aktivnosti je od 23. svibnja do 03. lipnja 2022. godine.

Ovim putem želimo Vas informirati o provođenju aktivnosti „Tjedni sudske nagodbe“ u Općinskom sudu u Livnu, kao i Odjeljenjima ovoga suda u Tomislavgradu i Drvaru.

Cilj organiziranja „Tjedana sudske nagodbe“ je rješavanje, što je moguće, većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način, želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s naglaskom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu s navedenim, pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, odnosno odjeljenjima Suda,  da u navedenom razdoblju pristupe Sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe,
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirate suca, kako bi zajedno dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe,
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom, ukoliko ga imate, u tijeku navedenog razdoblja, pristupite na sud s prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status ovršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana s aspekta plaćanja sudske pristojbe, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama, znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove, nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni  dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka, te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je ovršna isprava-stranke su u obvezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, uistinu sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok