• Short title article: Sjednica Vlade HBŽ

Na prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a, Vlada Hercegbosanske županije je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o izmjeni Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi razvojačenim braniteljima Domovinskog rata.

Predloženim izmjenama omogućuje se većem broju razvojačenih branitelja ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu i po povoljnijim uvjetima na način da da je životna dob za ostvarivanje navedenog prava spuštena za dvije godine, tako da se navedeno pravo može ostvariti sa navršenih 53 do 57 godina života, umjesto dosadašnjih 55 do 57 godina života. Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prošireno je i na supruge umrlih branitelja, koje po istim uvjetima propisanim za razvojačene branitelje, ostvaruju navedeno pravo.

Na prijedlog Uprave za ceste Hercegbosanske županije, Vlada je dala suglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabave za radove zimskog održavanja cesta, kako bi se na vrijeme izvršio odabir izvođača ovih radova u narednoj zimskoj sezoni 2023./2024. godini a čija procijenjena vrijednost iznosi 600.000,00 KM bez uračunatog poreza. Također Vlada je dala suglasnost na prijedlog Odluke Uprave za ceste Hercegbosanske županije o pokretanju postupka javne nabave radova za izvanredno održavanje i sanaciju cesta u 2023. godini. Sredstva za financiranje predmetnih radova osigurana su u Proračunu HBŽ za 2023. godinu a njihova procijenjena vrijednost iznosi 1.230.000,00 KM bez uračunatog poreza.

Vlada je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na prijedlog Programa utroška sredstava kapitalnih transfera jedinicama lokalne samouprave (općina/grad) na području Hercegbosanske županije s ciljem unaprjeđenja vodoprivredne infrastrukture na području Županije i poboljšanja stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranjem projekata iz oblasti vodoprivrede. Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu u iznosu od 700.000,00 KM. Cjelovit Program dostupan je na poveznici: “Potpore općinama – vodoprivreda”

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za provedbu programa „Subvencije za veterinarstvo“ u vrijednosti od 120.000,00 KM.

Vlada je usvojila 3. kvartalno izvješće Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu o realizaciji programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava podneseno od strane Upravnoga vijeća bolnice. Ovo izvješće obuhvaća period od 01. siječnja 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.  U izvještajnom periodu prikazana je realizacija programa utroška sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM koja su dodijeljena Županijskoj bolnici Livno u 1. mjesecu 2023. godine i koja su u tom periodu u potpunosti utrošena. Tako je ukupan dug Bolnice smanjen za dodatnih 1.000.000,00 KM, od čega je 350.789,68 KM uplaćeno za doprinose MIO/PIO za period od 01. 1. 1994. do 31. 12. 2008. godine, 190.960,00 KM uplaćeno je za doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje te 28.237,62 KM za osiguranje od neuposlenosti za svibanj i lipanj 2021. godine, dok je ostatak od 430.000,00 KM išao na smanjenje duga prema dobavljačima.

Vlada je usvojila Izvješće Ministarstva financija o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za prvo kvartalno razdoblje 2023. godine iznose 22.307.058,00 KM, a izvršeni su sa 19,60% u odnosu na ukupan plan Proračuna za 2023. godinu. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su  za 6,15% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine, ili 1.291.450,00 KM u apsolutnom iznosu. Kada je u pitanju tekuća pričuva za isto razdoblje ona je iznosila 150.000,00 KM a iskorištena je u iznosu od 134.144,60 KM, što je 89,43 % od raspoloživog iznosa.  Tablični pregled Općeg dijela Proračuna za prvi kvartal 2023. godine, dostupan je na poveznici: IZVRŠENJE PRORAČUNA 31.03.2023. godine

Na prijedlog Ministarstva financija Hercegbosanske županije Vlada je usvojila: 1.Odluku o objavi javnog poziva za izvansudsku nagodbu za imatelje pravosnažnih sudskih odluka- rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije, koji će biti objavljen na web stranicama Vlade. 2.Odluku o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije za potpisivanje svih ugovora vezanih za naprijed navedena potraživanja.  3.Odluku o davanju ovlasti Ministru financija za pripremu i provedbu predmetnog Javnog poziva.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Ministarstva gospodarstva HBŽ o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u postupku davanja koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane ukupne snage 18×4,25 MW u cilju  proizvodnje električne energije u Hercegbosanskoj županiji na području općine Bosansko Grahovo lokacija Zebe  metodom Poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Ujedno je ovlašteno Povjerenstvo za koncesije da provede  postupak pregovora s ponuđačima   „Promondis Energy“d.o.o.Sanski Most i „Max Energy“ d.o.o.Bihać o svim segmentima dodjele koncesije, a u skladu s definiranim kriterijima iz Poziva za dodjelu koncesije.

Vlada je dala suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno,  o  imenovanju Irene Periša, mag. iur. za ravnateljicu Županijske bolnice  „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno. Vlada je također donijela i Rješenje o imenovanju i postavljenju državnog službenika Tonke Konta, dipl. pravnik, iz Livna, na radno mjesto direktor Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije na mandatno razdoblje u trajanju od pet (5) godina.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok