Ravnateljica Županijske bolnice Livno dr. Mladenka Perković, spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja danas se obratila medijima sljedećim priopćenjem. Radi objektivnog i istinitog informiranja javnosti vezano za priopćenje Ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ Momčila Bajića smatram potrebnim istaknuti slijedeće:

Vezano za navod da je svim zdravstvenim ustanovama naloženo donošenje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, ističemo kako je u mjesecu siječnju Upravno vijeće usvojilo Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Livno koji je na snazi te se isti i primjenjuje, a koji je u tom periodu dostavljen i resornom ministru.

Prijem djelatnika vršen je u skladu sa stvarnim potrebama stručnog kadra zbog odlaska velikog broja djelatnika u mirovinu. Bolnica se resornom ministarstvu obratila sa zahtjevom za prijem nekoliko djelatnika, a što je nadležno ministarstvo i odobrilo. Točno je da je na snazi Odluka o zabrani upošljavanja djelatnika u zdravstvenim ustanovama HBŽ-a, međutim navedena odluka se ne odnosi na zabranu upošljavanja zaposlenika visoke stručne spreme (VSS) zdravstvenih fakulteta te je sukladno tome proveden javni natječaj i primljeno je 5 liječnika, (nije bila potrebna suglasnost ministarstva).

Istina je kako resorni ministar navodi da je Bolnici isplaćen iznos od 700.000 KM, ali  ministar nije naveo u koju svrhu je bolnici prebačen navedeni  iznos.

Bolnica je tim novcem izmirila dio STAROG DUGA dobavljačima koji se akumulirao godinama ( računi  za koje nastupa zastara i  za koje su  upućene opomene pred tužbu):

- dobavljačima uplaćen iznosu od 550.000 KM ( lijekovi, reagensi, zavoji, sredstva za čišćenje, odvoz medicinskog otpada, konci, razni potrošni materijali, kontrast, RTG filmovi, kemikalije, uniforme, dezinfekcija prostora, hrana za pacijente, razni servisi medicinske opreme, gorivo za vozila HMP, servisi vozila..).

- plaćanje tekućih računa u iznosu od 100.000 KM (grijanje, lijekovi, sredstva za čišćenje, zbrinjavanje medicinskog otpada, hrana, servis medicinske opreme itd. Grijanje smo bili u obvezi platiti kako ne bismo doveli u rizik sljedeću sezonu, jer je dobavljač prijetio tužbom. Također i drugi dobavljači uvjetuju isporuku robe plaćanjem po predračunu, pa smo primorani na taj način poslovati kako bismo osigurali  osnovno za naše pacijente.

- plaćanje vezano za troškove za COVID-19 pacijente u iznosu od 50.000 KM (Plinovi (kisik), lijekovi, brzi antigenski testovi) –  morali smo osigurati pacijentima najpotrebnije kako bi im se omogućio što brži oporavak.

- 70.000 KM odnosi se na nabavu drobilice u svrhu zbrinjavanja medicinskog otpada. Bolnica je u fazi ishođenja potrebnih dozvola u cilju realizacije projekta, a navedeni iznos je namjenski određen u ovu svrhu i  nalazi se na transakcijskom računu bolnice.

- 350.000 KM  bolnica je utrošila u svrhu tekućeg održavanja i poslovanja a što je u ovoj situaciji neznatan financijski iznos za pokriće obveza stvorenih od strane resornog ministarstva kako sam već navela u svom ranijem priopćenju.

Od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a  bolnici je prebačen iznos od 80.000 KM, a ne 100.000 KM kako je naveo resorni ministar. Domu zdravlja Tomislavgrad prebačen je iznos od 40.000 KM.

Na temelju čega je donesena takva odluka i u tom omjeru?

Sva gore navedena plaćanja predstavljaju „kap u moru“ u odnosu na financijske obveze  koje sam naslijedila u svom mandatu.

Hercegbosanskoj županiji pripadaju sva vlasnička prava i OBVEZE, a prema Zakonu o ustanovama HBŽ  utvrđeno je da „osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove“.

Dana 07.09.2021. godine smo uputili dopis Osnivaču - Skupštini, Vladi i Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, pozivajući se na neovisno revizorsko mišljenje za sanaciju duga Županijske bolnice Livno, međutim još uvijek nije poduzeta niti jedna mjera, niti jedan korak kojim bi se pokušali riješiti problemi s kojima je naša bolnica suočena dugi niz godina. Smatram da je krajnje vrijeme da Vlada i Osnivač poduzmu konkretne mjere u cilju rješavanja problema. Osnivač je obvezan u roku od 60 dana po prispjeću revizorskog izvješća poduzeti određene korake u sanaciji duga.